Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ
 

Obecné

Co je NIX.CZ, z.s.p.o.?
NIX.CZ, z.s.p.o. je zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje své členy, tj. poskytovatele internetových služeb nejen v ČR, s cílem propojení jejich internetových sítí. Dále sdružení poskytuje služby svým zákazníkům.
Co je to peerování?
Peerování je propojení samostatných internetových sítí za účelem vyměňování dat mezi těmito sítěmi. Dohoda o peerování většinou nezahrnuje finanční vyrovnání.
Koho mám kontaktovat v naléhavých případech?
Své dotazy posílejte na noc@nix.cz.
Co dělat, když zapomenu přihlašovací údaje na stránky extranetu NIX.CZ?
Na www.nix.cz v sekci extranet najdete odkaz Zapomenuté heslo. Dále postupujte podle zobrazených instrukcí.
 
 

Členství ve sdružení

Jaké požadavky musím splnit, abych se stal členem sdružení NIX.CZ?

Obecné podmínky pro vstup:
1. provozování činnosti související s Internetem,
2. vlastní číslo autonomního systému (ASN). V případě, že právnická osoba žádající o členství ve sdružení NIX.CZ nemá přiděleno vlastní ASN, je třeba písemně doložit souhlas vlastníka tohoto ASN.

Jaký je formální postup vzniku členství ve sdružení NIX.CZ?
1. Vyplnit a zaslat Žádost o členství ve sdružení NIX.CZ, z.s.p.o.
2. Po odsouhlasení Žádosti Vám bude obratem doručena výzva k úhradě členského poplatku.
3. Intranetový účet Vám bude zřízen ke dni vzniku členství ve sdružení.
4. Na Intranetu sdružení je nutno uvést a nadále udržovat aktuální informace.
5. Instalace portu.
Jaký je postup připojení do infrastruktury sdružení NIX.CZ?
1. Stát se členem sdružení NIX.CZ.
2. Pro instalaci portu do infrastruktury sdružení NIX.CZ, z.s.p.o. je nutné zřídit propojení datového kabelu (metalického nebo optického) do racků NIX.CZ. Zde naleznete informace o některých společnostech, které linky do NIX.CZ dodávají.
Ke kterému dni vzniká členství ve sdružení NIX.CZ?
Členství ve sdružení NIX.CZ, z.s.p.o. vzniká po uhrazení vstupního členského poplatku, a to k prvnímu kalendářnímu dni následujícího měsíce.
Jaké výhody budu mít jako člen oproti zákazníkům?
Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání valné hromady a spolurozhodovat tak o vývoji a hospodaření sdružení. Každý člen má možnost se bezplatně účastnit workshopů pořádaných sdružením NIX.CZ. V případě likvidace sdružení mají též jeho členové právo na podíl na likvidačním zůstatku.
Kdo se může účastnit jednání valné hromady?
Člen sdružení na valné hromadě jedná svým statutárním orgánem, popřípadě členem (členy) statutárního orgánu, který je dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku oprávněn jednat jménem člena sdružení, popřípadě zástupcem na základě písemné plné moci.
Jak postupovat když chci vystoupit ze sdružení NIX.CZ?
Člen sdružení je oprávněn vystoupit ze sdružení na základě písemného oznámení člena adresovaného představenstvu. V takovém případě končí členství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno představenstvu.
 
 

Zákazníci sdružení

Jaké jsou podmínky pro využívání služeb sdružení NIX.CZ?

Obecné podmínky poskytování služeb:
1. provozování činnosti související s Internetem,
2. vlastní číslo autonomního systému (ASN). V případě, že právnická osoba žádající o poskytování služeb sdružení NIX.CZ nemá přiděleno vlastní ASN, je třeba písemně doložit souhlas vlastníka tohoto ASN,
3. zavázat se k dodržování podmínek stanovených v Provozním řádu sdružení a v Ceníku sdružení.

Jaký je formální postup přístupu do sdružení NIX.CZ, z.s.p.o.?
1. Vyplnit a zaslat Žádost o poskytování služeb sdružení NIX.CZ, z.s.p.o.
2. Na základě žádosti Vám bude obratem zaslán návrh Smlouvy o poskytování služeb, kterou je třeba podepsat a zaslat zpět na adresu NIX.CZ.
3. Intranetový účet Vám bude zřízen ke dni doručení podepsané Smlouvy o poskytování služeb.
4. Na Intranetu sdružení je nutno uvést a nadále udržovat aktuální informace.
5. Instalace portu.
Jaký je postup připojení do infrastruktury sdružení NIX.CZ?

1. Stát se zákazníkem sdružení NIX.CZ.
2. Pro instalaci portu do infrastruktury sdružení NIX.CZ, z.s.p.o., je nutné zřídit propojení datového kabelu (metalického nebo optického) do racků NIX.CZ. Zde naleznete informace o některých společnostech, které linky do NIX.CZ dodávají.

Kdy se stávám zákazníkem NIX.CZ?
Zákazníkem se stáváte dnem podpisu Smlouvy o poskytování služeb oběma smluvními stranami.
Jak postupovat když chci vystoupit ze sdružení NIX.CZ?
Zákazník může smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi na adresu sídla sdružení NIX.CZ.
 
 

Top level domain

Co to je TLD?

Doména nejvyššího řádu - Top Level Domain - je internetová doména na nejvyšší úrovni stromu internetových domén. V doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena na konci (např. www.nix.cz je TLD cz). Existují tři typy TLD – národní, generické (např. org) a infrastrukturní.

Jaké služby poskytuje sdružení NIX.CZ správcům TLD?

NIX.CZ umožňuje umístit DNS servery do prostor a sítě NIX.CZ. Sdružení zajišťuje prostor k umístění serveru, přívod elektrické energie nebo plně klimatizované prostory. Mimo to je možnost smluvní servisní podpory na úrovni „remote hands“. Z důvodu různých požadavků správců TLD se kontrakt sestavuje individualně.

Jaký je formální postup přístupu do sdružení NIX.CZ, z.s.p.o.?

1. Oslovit sdružení NIX.CZ e-mailem na adresu info@nix.cz, ve kterém uvedete požadavky na instalaci.
2. Obratem Vám bude doručen návrh Smlouvy o umístění DNS.
3. Instalace serveru dle individuálních požadavků správce TLD.
4. Platba instalčního poplatku.

Jaký je postup připojení do infrastruktury sdružení NIX.CZ?
Technologie potřebná pro provoz TLD je doručena na adresu sdružení. Technické parametry připojení TLD k infrastruktuře NIX.CZ jsou řešeny podle individuálních požadavků správce TLD.
 
 

Kolik to bude stát

Kolik stojí členství ve sdružení NIX.CZ?

Cena vychází z aktuálního ceníku sdružení a skládá se ze vstupního členského poplatku, dále instalačních a měsíčních poplatků, případně dalších poplatků.
Vstupní členský poplatek se hradí na výzvu před vstupem do sdružení a není daňovým příjmem sdružení.
Faktury za instalace portů jsou zasílány jednorázově ke dni připojení portu se splatností 21 dní.
Měsíční poplatky a základní služba jsou souhrnem fakturovány čtvrtletně, vždy k poslednímu dni března, června, září a prosince se splatností 21 dní. Do čtvrtletní fakturace je také účtován úrok z prodlení za minulá období, který vznikl z důvodu pozdní úhrady faktur za služby a instalace v předchozím čtvrtletí, případně další poplatky dle aktuálního ceníku sdružení.

Kolik stojí využívání služeb sdružení NIX.CZ zákazníky?

Cena vychází z aktuálního ceníku sdružení a skládá se ze zřizovacího poplatku, instalačních poplatků a měsíčních poplatků. Výše poplatků je uvedena ve Smlouvě o poskytování služeb. Faktura za zřizovací poplatek včetně instalace portu(ů) dle Smlouvy o poskytování služeb je zasílána souhrnem ke dni podpisu smlouvy se splatností 21 dní.
Měsíční poplatky a základní služba jsou souhrnem fakturovány čtvrtletně, vždy k poslednímu dni března, června, září a prosince se splatností 21 dní.
Do čtvrtletní fakturace je také účtován úrok z prodlení za minulá období, který vznikl z důvodu pozdní úhrady faktur za služby a instalace v předchozím čtvrtletí, případně další poplatky dle aktuálního ceníku sdružení.

Je třeba znovu platit instalační poplatek při opakovaném připojení?
Ano. V případě, že dojde k přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení dlužné částky, bude při obnovení služeb účtován příslušný instalační poplatek.
Platí se za odpojení portu?
Ne. Na odpojení portu se nevztahují žádné poplatky. Informujte nás e-mailem na adrese noc@nix.cz o datu požadovaného odpojení.
Platí se za zvýšení nebo snížení kapacity portu?
Ano. Při změně kapacity portu na vyšší či nižší hodnotu se vždy platí instalační poplatek požadovaného portu dle aktuálního ceníku.
Je možné získat slevu při připojení na více místech ?
Ne. NIX.CZ neposkytuje slevy při vícenásobném připojení.
Odkdy bude účtován poplatek za připojení do infrastruktury NIX.CZ?
Pro členy je základní služba (přípojka) účtována ode dne vzniku členství ve sdružení. Poplatky za služby fyzického připojení portů jsou účtovány ode dne instalace portů. Pro zákazníky se poplatek za služby účtuje ode dne instalace portu.
Co se stane, pokud nezaplatím včas?

V případě prodlení se zaplacením je sdružení NIX.CZ oprávněno účtovat dlužníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a dlužník je povinen tento úrok na výzvu zaplatit.
Dále dlužník je zveřejněn na Intranetu sdružení do okamžiku uhrazení celé částky. V případě, že člen sdružení nebo zákazník neuhradí dlužnou částku ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení, je sdružení oprávněno přerušit poskytování služeb.

 
 

Technické

Jak postupovat při změně MAC adresy?

Změnu MAC adresy je potřeba oznamovat pouze v případě žádosti o nakonfigurování nebo výměnu zařízení při nakonfigurovaném EhterChannelu. Tato adresa routeru je nakonfigurována staticky v ACL na straně NIX.CZ.

Jak mám dát vědět, že jsme připraveni na IPv6?

Pokud Vaše aktivní prvky podporují IPv6 protokol, stačí poslat žádost o přidělení IPv6 adresy na noc@nix.cz. K jednomu fyzickému portu náleží jedna IPv6 adresa. Více provozní řád bod PI/13, PI/14.

Kdo bude spravovat kabeláž (a další zařízení)?

Propojení do uzlu NIX si zřizuje sám zákazník a to na základě dohody o propojení v konkrétním telehousu, ve kterém má NIX svoji technologii. Předávací rozhraní jsou uvedena v provozním řádu PI/2.

Co znamená sloučení linek (EtherChannel)?

Je spojování fyzických linek do jednoho virtuálního svazku. Virtuální svazek umožní sečíst kapacity fyzických linek a zajistit tím vyšší přenosovou rychlost. EtherChannel je samozřejmě možné použít i pro tři a více fyzických linek. Více provozní řád PI/4.